Krokovy Dcery

Dcery Krokovy – Duše našeho Národa

Milí přátelé, je třeba čas od času si připomenout vznik našeho národa a které silné duše ženského principu se na něm podílely. Mnozí si říkají, že bůh ví jak to bylo s Krokem a že nejsou dochovány žádné spisy o jeho životě. Dokonce letos na svátek sv. Václava jsem narazila na článek, o pochybnosti života Knížete sv. Václava - Světce a patrona našeho Národa. Takový pisálek by si měl uvědomit, že Karel IV. by jistě nenechal zhotovit Svatováclavskou korunu, kdyby pochyboval o jeho životě. A nakonec sami posuďte, jaký hluboký duchovní význam tato Koruna nese a jakou sílou disponuje. Přece tak silný impuls, který se dědí z generace na generaci by jistě už dávno zanikl, kdyby se nezakládal na pravdě. Trochu si probereme symboliku jmen dcer Krokových a nahlédneme do dávné minulosti, která je zaznamenaná v naší Duchovní Matrici.

Kosmas píše: "A poněvadž tato země za těch časů ležela nedotčená rádlem a do té doby ještě do ní nevešel člověk, který by se jí dotkl, uznávám za vhodnější o její úrodnosti či neúrodnosti pomlčeti, než říci něco nezaručeného. Když do těch pustin vstoupil člověk, ať to byl kdokoli - neznámo s kolika lidmi - hledaje příhodných míst k lidským příbytkům, přehlédl bystrým zrakem hory a doly, pláně a stráně, a tuším kolem hory Řípu mezi dvěma řekami, Ohří a Vltavou, prvá zařídil sídla, prvá založil obydlí a radostně na zemi postavil bůžky, jež s sebou na ramenou přinesl.“ Kosmas se také zmiňuje o Krokově odvaze, rozvážnosti a moudrosti a zřejmě neodešel přirozenou smrtí "A poněvadž lidu pravdivě předpovídala (Libuše) mnoho budoucích věcí, celý ten kmen sešel se po usmrcení jejího otce k obecné radě a ustanovil ji sobě za soudce."

„Krokovy dcery, jako štíhlé lilie nad květy luční, moudrostí a mysli ušlechtilou i spanilost tváře a postavy, jež byla krásně na výsost urostlá, takže byly na odiv všem.“ Tento ušlechtilý popis od Jiráska mně pohladil na duši a tak jej uvádím pro vcítění se rovněž do duše našeho národa, která obsahuje v ženském principu tři elementy a to jsou: Kaziduše vůle, což se projevuje ve své věrnosti, sebekázni a šlechetných počinů pro své okolí, zejména pro léčivé dary, bylinky od Matky Země, láska k přírodě, k bohu a svému okolí. Teta – duše citu, láska k dětem i mužům, projev slova řečnického i zpěvného, útěcha, pohlazení, silná empatie. Libuše – duše vědomá, duchovní zření, laskavost, smysl pro spravedlnost, moudrost a umění, láska ke všemu živému. Kde se vzaly tak ušlechtilé duše a kdo je jejich Matka? Nikde o ní ani zmínka, jen snad v jedné německé pohádce. Zde se pojednává o tom, jak Krok chtěl pokácet dubový háj a tu se mu zjevila dubová víla, která mu za výměnu svého života povila tři dcery, nejkrásnější květy široko, daleko. Ať už to bylo jakkoliv v knize života je duchovní záznam o tom, jak tyto čisté duše obdařila přímo Matička země svými ušlechtilými dary a ctnostmi. Takové symboly ženského principu, které se čas od času rodí, aby prosvítily božím světlem své okolí a byly zdárným příkladem pro růst a vývoj v každé své době. Tento prastarý základ duše, jež má ve svém nitru každý z nás nám tiše šeptá skrze srdce a Ducha našeho národa:

Najdeš mne v jasných světelných pláních,

Kde zářící krása životní síly tvoří,

Na dně světa mně hledej, kde si duše chtějí vyprosit milost boží,

svou láskou, jež vlastní bytost v duchovním světě zří.

Níže na obrázku, který jsem namalovala díky inspiraci živého snu jedné maminky jsou zachyceny symboly stromu poznání, stromu lípy – národní symbol, symbol moudrosti - sova. Symbol léčivého poháru sv. grálu, klasů a poctivé práce s láskou. Ježíšova hůl, jež zapisuje každou duši do své knihy života. Symbol beránka – oběti ve jménu Krista. Pták Fénix znovuzrození ze svého popela, což symbolizuje poznání a hříchy každého z nás. Květiny v košíku jsou symbolem svobody – sedmikrásky, růže - symbol lásky a lilie – symbol čistoty a spravedlnosti boží. Oko v šesticípé hvězdě – čisté zření z duchovní roviny Krista. Hrad grálu – sídlo ducha v duchovní rovině a nakonec bílá holubice - symbol Ducha svatého, který vše posvěcuje.

Na levé straně obrázku ,,Teta,, se svými symboly pro cit (pohár), uprostřed ,,Libuše,, se svými symboly (boží oko) pro moudrost a spravedlnost v lásce boží a na pravé straně ,,Kazi,, se svými symboly kázně, poznání (jablko) a čistého svědomí.

Tolik krátce o duši a Duchu našeho národa, který spočívá v jednotě a dává nám sílu pro naše bytí, pokud ovšem budeme chtít čerpat tyto vzácné hodnoty a předávat dál.

Předávám s láskou a božím požehnáním Daniela