Panna Maria Sedmibolestná

K blížícím se svátkům Velikonočním bych se ráda s Vámi podělila o poznání při napojení na tuto posvátnou událost, která se odehrála v mystériu na Golgotě. Byla jsem požádána o zhotovení olejomalby Panny Marie Sedmibolestné do další Kaple ve Zdeslavi u obce Čistá, kde Sv. Václav před válečným tažením ze studánky pil.

Význam sedmi bolestí Panny Marie:

Malinko si připomeneme význam těchto sedmi bolestí, a jaký mají význam pro naše bytí ve všedním životě. Jistě tyto bolesti Panny Marie nebyly zaznamenány jen pro lítost, ale proto, aby nám byly k užitku a pochopení také našich bolestí a utrpení, které někdy musíme prožívat. Tím nám předala velkou sílu své milosti, kterou si někdy ani neumíme představit. A jaký význam má vůbec bolest, kterou procítíme až do ,,morku kostí“? Takové bolesti a utrpení jsou mnohdy jediná cesta k našemu vykoupení a znovunastolení jednoty s naším Stvořitelem. Když zabrousíme do minulosti, povšimněme si skutečnost, že skoro každý trpící pro Ježíšovu lásku a pravdu se stal svatým (ukončil inkarnace a jeho síla přímluvce spočívá přeměnou utrpení v nevyčerpatelnou sílu svého ducha). Pro mne tedy svatý je jenom Otec nebeský, ale tyto bytosti jsou již v podstatě jeho součástí. Tedy nám z toho všeho vyplývá, že i my, když prožijeme jakoukoliv bolest a přijmeme ji v pokoře a bez reptání do svého srdce, musí se božím zákonem po prožití vyrovnat a přeměnit v takovou sílu požehnání, jakou jsme trpěli. Ovšem tento proces je předurčen opět naším Stvořitelem a jeho spravedlivým zákonem božím, až budeme připraveni, a to u každého jedince v jiném čase svého bytí a poznání. Tím ovšem netvrdím, že by všichni v současném bytí museli trpět až do morku kostí. Je to posila pro ty, kteří zrovna procházejí tímto předurčením. Věřím, že ostatní se alespoň vcítí do těchto hlubších duchovních prožitků a budou oporou svým bližním v někdy nelehkém prožívaní na své životní cestě.

1.Bolest - Panna Maria naslouchala v chrámu Simeonovu proroctví o kopí, které probodne její a Ježíšovo srdce. Toto vyzařování bolesti nám chce jasně naznačit, jakou sílou bude Panna Maria disponovat po prožití první bolesti utrpení ku prospěchu hledajícím, kteří si právě odčiňují své karmické dluhy. Asi bychom si měli připomenout AK. Dr. J. Brzobohaté a její popis osudového Kopí, které jsem opět zakreslila při napojení do duchovní roviny Panny Marie. Na nově uvedeném obraze má Marie patu na osudovém Kopí, což znamená přenos této síly do nově předurčené cesty osudu Marie, a tím se nám objasňuje proroctví o čisté panně, která zašlápne patou hlavu hada, a odkud v podstatě disponuje takovou silou. Z ničeho nic žádná energie nevznikne.

https://www.agapebrno.cz/Magazin/Galerie-kresba/Duchovni-obrazy-postav/Biblicke/Panna-Maria-Ochranna.aspx

2.Bolest - Panna Maria utíkala s Ježíškem do Egypta, když Herodes vraždil neviňátka. Tato bolest Marie je posilou pro všechny matky, které chrání své potomky před jakýmkoliv nebezpečím. Je třeba Matku Boží však požádat o pomoc při takovém utrpení, které jsme přijali do svého srdce s pokorou. Když bude někdo nadávat, že je jeho utrpení nespravedlivé, nemůže mu být dle božího zákona ani pomoženo. Tak tedy přijmout a v tom se utrpení zmírní, ne-li boží milosti se časem přemění v požehnání.

3.Bolest – Panna Maria hledala svého ztraceného syna v Jeruzalémě. Tato bolest nám naznačuje hledání naší pravé cesty a Ježíšovu Lásku s Pravdou. Tedy Jeho slova : ,,Já jsem ta Cesta, Pravda i Život Váš.“ Je třeba Matku Boží opět požádat, pokud někdo bloudí, a být hlavně trpělivý. Potom na své cestě najde jistě i Mariiny růže, které symbolizují Lásku.

4.Bolest – Panna Maria prožívá utrpení, když Ježíše zatkli, mučili a odsoudili k ukřižování. Ano, milí přátelé, vžijme se spolu s Matkou Marií chvíli do utrpení Ježíše, jaké to muselo být pro něj ponížení, potupa, výsměchy o židovském Králi. Korunovace trním … tady se na okamžik zastavíme a zamyslíme nad trním tak krásného květu, jako je růže (symbolu lásky). Proč má růže takové ostny? Tedy proč láska někdy tak bolí? Skutečnou Lásku si musíme, drazí přátelé, zasloužit, a to krvácet dobrovolně vlastním pochopením lásky i pro své blízké. Láska nás hněte a očišťuje, ba i když vyřezáváme bytůstku ze dřeva od srdce, musíme použít ostrý nůž při formování. Jinak to ani nejde. Tedy shrneme, i když se nám někdo vysmívá, odsuzuje nás, plive na nás všechnu špínu světa, milujme takového člověka. Vím, je to těžké, ale můžeme si přece vše ověřit. Když tak učiníme, věřte, že budeme vidět a žít zázrak živoucí Lásky Ježíše.

5.Bolest – Panna Maria prožívá utrpení, když Ježíš umíral na Kříži. Tato bolest musí být obzvlášť zdrcující a Marie už musela do kolen, která se dotýkají Matky Země. Vtom začalo hromobití a spustil se silný déšť, který smýval Krev Ježíše z jeho ran. Tato krev se spojila s Matkou Zemí a prosákla jejími všemi útrobami. Slova Ježíše: ,, Toto je Vaše Matka,“ a ukázal na Marii spojenou s Matkou Zemí koleny, která symbolizují pokoru a učení se na vlastním utrpení na Zemi. Taková bolest nám prochází až do morku kostí našeho fyzického těla. Inkarnace na Zemi je nám dána, abychom na fyzickém těle prožili jak lásku, blaženost, tak i to nejsilnější utrpení. Jedině tímto prožitím budeme vědět, co je to skutečná Láska Ježíše, který nás tímto činem vykoupil a je nám stále vzorem pravé oběti pro lásku Boží. Viz: dva hříšníci vedle něj na kříži se vcítili do Jeho utrpení a pochopili Ježíšovu nevinu. Tím si zpečetili osud a ještě v ten den byli omilostnění s Ježíšem na nebesích. A tento čin se týká, milí přátelé, každého z nás.

6.Bolest – Panna Marie prožívá utrpení, když Ježíše sňali z Kříže. Tento důležitý děj je zaznamenán v obraze, kde je zachyceno vyzařování z vyšší duchovní roviny, a to s Archandělem Rafaelem, Zlatým Orlem od Božího trůnu, a milé překvapení, zachycení Zlatého děvčátka z Getsemanské zahrady, kde rovněž hraje tóny Ježíšovy Lásky na své zlaté housličky.

https://www.danielafilipi.cz/clanky/zlate-devcatko-v-getsemanske-zahrade

Tento posvátný akt Piety na obraze je spojen s přeměnou hadí síly Ježíše ku prospěchu léčivé energie pro celé lidstvo. Jak už víme, žádná energie nemizí, jen se přeměňuje. I naše energie po smrti fyzického těla musí projít přeměnou, protože ve stvoření nic nestojí, pořád se něco děje, i když spíme. Každý atom proto hned ví, kam bude směřovat. Zlatý orel symbolizuje vidění boží vůle a přípravu lidstva na Poslední soud. Nesuďme tedy své bližní a nebudeme souzeni! Tak mě teď napadají slova Jana Pavla II.: ,,Lásku bez kříže nenajdeš a kříž bez lásky neuneseš.“

7.Bolest – Panna Maria cítí poslední bolest při ukládání Ježíšova fyzického těla do Hrobu. A jsme, milí přátelé, u posledního utrpení, které našemu pochopení dá smysl a význam veškerého bytí ve stvoření. Tato bolest souvisí s naší smrtí a znovuzrozením v Kristu již za našeho Života, nikoliv cestou do záhrobí. Tato mystická smrt souvisí se zasvěcením do veškerého bytí na zemi i na nebi. To však pochopí zase jen ten, který už tento proces mystéria Golgoty přeměny a znovuzrození ,,ptáka Fénixe“, prožil ve svém nitru. Rod Kristův, do kterého se zase všichni vrátíme posvátným křtem Ducha Svatého.

Tolik, milí přátelé, k energiím z obrazu. Ještě si povšimněte prosím Kříže na obrazu a sedmi srdcí, která symbolizují Sedm bolestí Panny Marie. Postupně vycházejí z hořícího srdce ve spirálách. Pro mne nejhlubší zážitek byl při malování, když Marie něžně přikládá svůj bílý kapesníček se svým monogramem na ránu v oblasti srdce Ježíše. V tomto ději je hluboký duchovní symbol.

Předávám všem s láskou a božím požehnáním…Daniela